menu search
person
Mest ne demek? Mest hakkında bilgi verebilir misiniz?
thumb_up_alt 0 beğenilme thumb_down_alt 0 beğenilmeme
139 gösterim

1 cevap

MEST NE DEMEK?

Ev içerisinde veya üstüne farklı bir ayakkabı giyerek dışarıda da giyilmesi mümkün olan bir ayakkabı türüdür. Mest, Müslümanlara kolaylık sağlayan bir sünnettir. Mest Nedir ve Mestin Özellikleri Nelerdir?

Mest, ayakların yıkanması farz olan yerlerini örten, su geçirmeyen, evde veya üstünü örten farklı bir ayakkabı ile dışarda da giyilebilen bir ayakkabı türüdür. Mestin özellikleri ile alakalı detaylı bilgiyi "Mestin üzerine mesh hangi şartlarla caiz olur?" başlığını okuyarak öğrenebilirsiniz. İlgili başlığı bu başlıktan sonraki başlıkta görebilirsiniz.

Mest ile Abdest Alınır mı?

Mest ile abdest almak mümkündür. Tabi ki mestin şartlarından biri de mesti giymeden önce ayakların abdest alma niyetiyle yıkanmış olmasıdır." Yani mest giyilmeden önce abdest alınmış ve mest o şekilde giyilmiş ise, elbette ki bu şekilde mest ile abdest alınır. 

Mest Üzerine Mesh Hangi Şartlarla Caiz Olur?

 1. Mestler, ayaklar abdest için yıkandıktan sonra giyilmedilir. Abdest için ayaklar yıkanmadan mest giyilmez. Şayet kişinin ayağında yara vb. bir özür varsa; bu durumda yarasının üzerine veya varsa sargının üzerine mesh ettikten sonra da mesti giyebilir.
 2. Kullanılan mestlerin altına su geçmemelidir. ( Su geçirmeyen mest kullanılmalıdır.)
 3. Mestler bir biri ardınca 12.000 adım yol yürüyecek kadar dayanıklı olmak durumdadır.
 4. Ayakların ön kısmında 3 parmak miktarınca boşluk olmalıdır.
 5. Mestler ayakların üzerinde herhangi bir şekilde bağlamaksızın durabilmelidir.
 6. Mest, ayakları gösterecek şekilde şeffaf olmamalıdır.
 7. Mest üzerine mesh işlemi mestin altına değil üst kısmına yapılmalıdır.
 8. Mest üzerine yapılacak meshin farz olan miktarı, her bir ayağın ön kısmına denk gelen mestin üzerindeki el parmaklarının en küçüğü ile üç parmaklık yerdir. Meshin ayak parmaklarının ucundan yukarıya doğru yapılması sünnete uygun bir meshtir. 
 9. Mestlerde ayak parmaklarının en küçüğü itibariyle üç parmak sığacak kadar yırtık bulunursa mestler üzerine mesh caiz olmaz. Bu yırtığın mestin altında, üstünde veya kenarında olması hükmü değiştirmez. Farklı mestlerde ki yırtıklar toplanmayıp bir mestteki yırtıklar toplanır. Mestin birisinde iki parmak diğerinde bir parmak miktarı yırtık bulunması durumunda mesh caizdir. Mestlerden birisinin önünde bir parmak, arkasında bir parmak, kenarında bir parmak miktarı yırtık bulunsa mesh caiz değildir. Meshe engel olan yırtığın kaidesi şudur: Açılıp altını gösteren veya bir arada olduğu halde yürüme sırasında açılıp ayağı gösteren yırtık meshe engeldir. Yırtık üç parmak miktarından fazla veya uzun bile olsa açılıp altını göstermiyorsa meshe engel değildir. İçinde deri astarı olan bir mestin yüzü açılırsa veya delik, yırtık dikilmiş ise meshe engel değildir.
 10. Abdestin; hayız, nifas ve cünüplük haricinde bir şekilde bozulmuş olması gerekir. Mestler ayağa giyiliyken bu durumlardan biri gerçekleşse mest hükmünü yitirir. Gusül abdesti aldıktan sonra tekrar mestler giyilebilir.
 11. Mestler ayak topuklarını kapatmalıdır.

Kaynak: (es-Serahsî, a.g.e., I, 99-101; el-Kâsânî, a.g.e., I, 9-12; İbnü'l-Hümâm, a.g.e., I, 128-134; Tahtâvî, Hâşiye Alâ Merâkıl-Felâh, İstanbul 1985, s. 103-105; el-Fetâva'l-Hindiyye, Bulak 1315, I, 32-34)

Mesh Ne Demek?

- Abdest alırken veya teyemmüm yaparken bazı organlar, sargı, mest vb. şeyler üzerinde yapılan hükmî temizlik manasına gelir. 
Mesh nedir? Nasıl yapılır? Nerelerde kullanılır? gibi soruların cevaplarını merak ediyorsanız "Abdest nasıl alınır? Abdest alma sırası önemli midir?" başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Mest Üzerine Mesh Ne Demek? Caiz midir?

- Cumhuru ulemaya göre mest üzerine mesh etmek caizdir. Bu hususda alimlerimiz ittifak etmişlerdir.[1] 
- İmam Malik ise mestin sadece yolcuya ait olduğunu, mukim olana ise caiz olmadığını söylemiştir. [2] 
 رايت رسول الله صلي الله عليه و سلم سامسح علي ظهر خفيه 
"Ben Peygamberi ayaklarının üstünü mesh ederken gördüm." (Ebu Davud 162, Sünen-i Kübra 119) 

 

Mestin Altı mı, Üstü mü Mesh Edilmelidir?

 
- Mestin üstünü mesh etmenin vacip olduğu hususunda alimlerimiz ittifak etmiş [3] olsalar da mestin altının hükmünde ihtilaf etmişlerdir. 
- Mestin altını mesh etmek, İmam Şafi ve imam Malik tarafından sünnet olarak görülmüştür.[4]
- İmam Azam Ebû Hanîfe, Ahmed b. Hanbel ve Davud ez-Zahiri tarafından sünnet olarak görülmemiştir. [5] 
 لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولَى بالمسحِ من أعلاهُ ، وقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يمسحُ على ظاهرِ خفَّيهِ 
"Şayet din akıl ile olmuş olsaydı, ayakların altını mesh etmek üstünü mesh etmekten daha evla olurdu. Ancak ben Peygamberi ayaklarının üstünü mesh ederken gördüm." (Ebu Davud 162, Sünen-i Kübra 119) 

Çorabın Üzerine Mesh Etmek Olur mu?

 
- İmam Şafii, imam Malik ve Ebû Hanîfe bunu caiz görmemişlerdir. [6] 
- Ahmed b. Hanbel, İmameyn (Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed) ve bazı tabiîn uleması ise bunu caiz görmüşlerdir. [7]
- İhtilafın Sebebi: Mest hususunda kıyası kabul edip etmeme sebebiyle bu ihtilaf doğmuştur. 

 

Mestte Affedilen Yırtık Miktarı Ne Kadardır?

- İmam Azam Ebu Hanife’ye göre yırtık üç parmaktan az olursa affedilmiştir. [8] 
- İmam Malik’e göre de az yırtığın zararı yoktur. Ancak kendisi, az yırtık için bir miktar tayin etmemiştir. [9] 
- İmam Şafi ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise mestin üst tarafında bulunan az bir yırtık bile mestin kullanılmasına engeldir. Yırtık mestin altında olursa ve az ise affedilmiştir. [10] 
- İhtilafın sebebi: Mest hükmünün, abdeste alternatif olarak mı emredildiği yoksa ondan ayrı bir ruhsat mı olduğu hususunda ihtilaf edilmesidir. 

 

Mest Üzerine Meshin Süresi Ne Kadardır? 

- Cumhuru ulemaya göre yolcu için üç gün üç gece, mukim için bir gün bir gecedir. [11] 
- İmam Malik’e göre ise herhangi bir süre sınırı yoktur. Ta ki guslü gerektirecek bir şey hasıl oluncaya kadar. [12]
 جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهنَّ للمسافِر، ويومًا وليلةً للمُقي 
"Rasûlullah (sav) (mestin üzerini meshin süresini) yolcu için üç gün ve üç gece, mukim için ise bir gün bir gece olarak belirledi."(Buhari 276) 

 

Mesti Abdestli Olarak Giymek Farz mıdır? 

 -İbni Kasım tarafından İmam Malik’ten nakledilen şaz bir görüş [13] dışında ulema mestin abdestli olarak giyilmesinin farz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. [14]
 فاني ادخلتهما طاهرتين 
"Ben mestlerimi abdestli iken giydim."(Buhari, 206, Ebu Davud, 151) 

 

Mesti Çıkaran Kişinin Abdesti Bozulur mu?

 
 -Cumhuru ulemaya göre kişi, mestleri çıkarıp ve ayaklarını yıkarsa abdesti bozulmaz. 
- İmam Davud ez-Zahiri’ye ve İbni Ebî Leyla’ya göre kişinin mesti çıkarması abdestine hiçbir şekilde zarar vermez. 
- Tâbiînden bazı alimlere göre ise mesti çıkaranın abdesti bozulur. [15] 
- İhtilafın sebebi: Mestin illeti hususundaki farklı yorumlardır.


[1] Nevevi, Mecmua, 1/476, Muğni, 1/206, İbnil Munzir, Evsat, 2/82, İbni Abdilber, Temhid, 11/137
[2] Bidayetül Müçtehid, 1/82
[3] Bidayetül Müçtehid, 1/89,
[4] Nevevi, Mecmua, 1/521, Bidayetül Müçtehid, 1/89,
[5] Zeylai, Tebyinul Hakaik, 1/48, İbni Hazm, Muhalla, 1/342
[6] Bidayetül Müçtehid,1/84, Nevevi, Mecmua, 1/499, Mebsut, 1/96, Bedaıu Sanai, 1/10
[7] Nevevi, Mecmua, 1/499, Mebsut, 1/96, Bedaıu Sanai, 1/10; Muğni, 1/215, İbni Hazm, Muhalla, 1/321
[8] Fetevai Hindiyye, 1/32, İbni Abidin, 1/269
[9] Bidayetül Müçtehid, 1/85
[10] Nevevi, Mecmua, 1/499, Muğni, 1/215
[11] Bedaiu Sanai, 1/8, Şafii, el-Umm, 1/50, İbni Abdilber, Temhid, 11/152, İbni Hazm, Muhalla, 1/321
[12] Bidayetül Müçtehid, 1/86
[13] Bidayetül Müçtehid, 1/88
[14] Bedaiu Sanai, 1/10, Mebsut, 1/98, Nevevi, Mecmua, 1/516, İbni Abdilber, el-Kafi, 1/176, Muğnil Muhtaç, 1/63, Muğni, 1/207,
[15] Bidayetül Müçtehid, 1/89

thumb_up_alt 0 beğenilme thumb_down_alt 0 beğenilmeme
Hoş geldiniz,

İslami Sorular

sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

17 soru

15 cevap

0 yorum

102 üye

Bumerang - Yazarkafe